لباس مناسب برای مصاحبه‌ شغلیپیش از آنکه دهان خود را برای آغاز گفتگو با مصاحبه‌کننده باز کنید، از طریق شیوه‌ی پوششتان اولین تاثیرات را بر وی گذاشته‌اید. راهنمایی‌هایی که در اینجا آورده‌ایم اغلب بعنوان پوشش مناسب در مصاحبه‌ها شناخته شده‌اند. هر شرکت یا مجموعه‌ای پوشش منحصربه‌فرد خود را دارد وممکن است آنچه که قرار است سر آن کار پوشیده شود هیچ ربطی به پوشش مناسب هنگام مصاحبه برای آن شغل نداشته باشد.

ادامه مطلب “لباس مناسب برای مصاحبه‌ شغلی”